خدمات

خدمات خاص نوژان

 شركت توسعه ارتباطات نوژان با استفاده از تكنولوژي هاي برتر جهاني توانایی ارائه راهكارهای هوشمند ارتباطی و جمع آوری اطلاعات را  با آخرین متدلوژیهای نوین دارا می باشد.

برخی از راهکارهای تخصصی حوزه بنادر شرکت توسعه  ارتباطات نوژان

  • سیستم مدیریت هوشمند تخلیه و بارگیری کانتینر

  • سیستم توزین برخط کانتینر

  • سیستم گیت اتوماتیک

  • سیستم مدیریت درجه حرارات کانتینرهای یخچالی

  • سیستم ثبت شماره کانتینر (OCR)

  • سیستم ردیابی کشنده های محوطه

  • سیستمهای ارتباطی بی سیم شبکه داده ها

  •